Moduł RESOLUTION wspomaga przygotowanie raportów dotyczących przekazywania do BFG informacji na potrzeby opracowania planów restrukturyzacji.

Moduł może obsługiwać dwie grupy raportów, w podziale wynikającym z regulacji prawnych, wymienione poniżej:

  1. UE_XX – 15 raportów określonych w:
    1. Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych;
    2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.U. 2017r. poz. 1080), w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji;
  2. PL_XX – 16 raportów MSR przedstawionych w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia (Dz. U. 2017. 1710), w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminu przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań oraz sposobu weryfikacji prawidłowości przekazywanych informacji.

 

Funkcjonalność

Moduł RESOLUTION realizuje następujące zadania:

  1. Wczytanie danych raportowych bezpośrednio do formularzy lub do dedykowanego schematu bazy danych w Systemie;
  2. Walidacja poprawności zaczytywanych danych raportowych pod kątem ich zgodności z wymaganiami dla sprawozdawczości, na poziomie poszczególnych formularzy;
  3. Możliwość przeglądania, kontroli, edycji oraz ręcznych korekt, wykonywanych na raportach lub bazie danych;
  4. Przygotowanie, na podstawie uzupełnionych danych raportowych, wynikowego pliku sprawozdawczego w formacie XML, zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na każdym etapie przetwarzania danych istnieje możliwość skontrolowania wyników przetwarzania. System generuje raporty kontrolne z każdego procesu, które są prezentowane w przejrzystej formie w standardowym interfejsie systemu.

section image

Skontaktuj się

z nami!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Napisz do nas!

arrow
FORMULARZ KONTAKTOWY